นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ มีนโยบายให้ข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมป่าไม้ทุกท่าน ร่วมรับการฝึกระเบียบวินัยพื้นฐาน

วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ มีนโยบายให้ข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมป่าไม้ทุกท่าน ร่วมรับการฝึกระเบียบวินัยพื้นฐาน โดยจิตอาสา 904 นางสาวทิชานันท์ ดิฐษา นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ในการฝึกปฏิบัติดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกความเป็นระเบียบวินัย มีความเข้มแข็ง และความพร้อมเพรียงกัน พร้อมทั้งให้ความสำคัญในการในการแต่งกายด้วยเครื่องแบบราชการ และเครื่องแบบต่างๆของกรมป่าไม้ให้ถูกต้องตามระเบียบ เกิดความภาคภูมิใจและความน่าเชื่อถือในการปฏิบัติงาน โดยในวันนี้ มีเจ้าหน้าที่จาก สำนักจัดการป่าชุมชน สำนักการอนุญาต สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ และสำนักงานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ เข้ารับการฝึกปฏิบัติ ทั้งนี้ อธิบดีกรมป่าไม้ เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกคนกลับไปฝึกซ้อมระเบียบวินัยที่ได้เรียนรู้มาในครั้งนี้ เนื่องจากการปฏิบัติงานที่ดีได้ต้องเริ่มต้นจากการมีระเบียบวินัยในตนเองก่อน และขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคน มีความภูมิใจในความเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้ แต่งกายด้วยเครื่องแบบที่ถูกต้องเรียบร้อย ประพฤติตนเป็นคนดี รักในศักดิ์ศรีของตนเอง เพื่อความน่าเชื่อถือและเป็นที่ชื่นชมของประชาชนทั่วไป

Leave a Comment

Skip to content