นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการรับมอบพื้นที่ที่กองทัพภาคที่ 3

เมื่อวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการรับมอบพื้นที่ที่กองทัพภาคที่ 3 ได้รับอนุญาตให้เข้าใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1/2562 โดยมี นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์  นายเวทิน พุ่มอินทร์ ผอ.ทสจ.จังหวัดเพชรบูรณ์  ผู้แทนกองทัพภาคที่ 3  ผู้แทนมณฑลทหารบกที่ 36  ผู้แทนกองพลทหารม้าที่ 1 ผู้บริหารกรมป่าไม้ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุม 2 อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

สำหรับการประชุมครั้งนี้ประธานแจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ 1. คำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาการรับมอบพื้นที่ที่กองทัพภาคที่ 3 ได้รับอนุญาตให้เข้าใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์  2. สรุปความเป็นมาพื้นที่ที่กองทัพภาคที่ 3 ได้รับอนุญาตให้เข้าใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาปางก่อและป่าวังชมภู ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาโปลกหล่น จ.เพชรบูรณ์ 3. แผนที่แสดงบริเวณแปลงราษฎร รอส. ท้องที่ ต.ริมสีม่วง ที่ได้รับอนุญาต 4. ผลการสำรวจข้อมูลพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 ขอใช้จากกรมป่าไม้ ตามคำสั่ง จ.เพชรบูรณ์ ที่ 971/2560 ลงวันที่ 28 เมษายน 2560 (สจป.4 สาขาพิษณุโลก) และให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาการรับมอบพื้นที่จากกองทัพภาคที่ 3 กรณีพื้นที่ที่ยังมีอายุการอนุญาต (แปลงที่ 1-4 จนกว่าจะหมดความจำเป็น และแปลงที่ 8 หมดอายุ 24 กรกฎาคม 2563) รวมถึงการกำหนดขั้นตอนการพิจารณารับมอบพื้นที่และดำเนินการตรวจรับพื้นที่

Leave a Comment

Skip to content