นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การใช้เครื่องมือรับสัญญานดาวเทียม GNSS

เมื่อวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การใช้เครื่องมือรับสัญญานดาวเทียม GNSS ชนิดหลายความถี่ความละเอียดสูง พร้อมอุปกรณ์ครบชุดและซอฟแวร์ในระบบภูมิสารสนเทศ ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ โดยมี นายธีรยุทธ สมตน ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ เป็นผู้กล่าวรายงานการฝึกอบรมในครั้งนี้ โดยชุดอุปกรณ์ดังกล่าว เพื่อใช้ในการจัดทำข้อมูลและแผนที่ป่าสงวนแห่งชาติและป่าไม้อื่นๆ ในรูปแบบของสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยการฝังหมุดหลักฐาน GPS แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อใช้เป็นค่าอ้างอิง สำหรับงานสำรวจและจัดทำแผนที่และถ่ายทอดค่าพิกัดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติที่ได้จากแผนที่สู่ภูมิประเทศจริง

สำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้มีข้าราชการ พนักงานราชการ ผู้ปฏิบัติงานประจำสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ทั้ง 23 สำนัก เจ้าหน้าที่สำนักแผนงานและสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ จำนวน 119 คน เข้ารับการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 19-21 มิถุนายน 2562 ทั้งนี้ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้อุปกรณ์และซอฟแวร์ดังกล่าว และสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถนำทักษะและความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของตนต่อไป

Leave a Comment

Skip to content