นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร รุ่นที่ 6

วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562) นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร รุ่นที่ 6 หลักสูตร เทคนิคการวิจัยด้านป่าไม้ จำนวน 36 ท่าน โอกาสนี้ นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้มอบประกาศนียบัตรสำหรับผู้สำเร็จการฝึกอบรมและได้กล่าวชมเชยผู้เข้าอบรมที่มีความตั้งใจในการฝึกปฏิบัติและร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ตามหลักสูตรที่วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนที่เข้ารับการอบรมได้เกิดความรู้นวัตกรรมด้านป่าไม้และทักษะในการปฏิบัติงานที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อภารกิจขององค์กร ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

Leave a Comment

Skip to content