นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือหลักเกณฑ์และแนวทางในการดำเนินการเกี่ยวกับการจ่ายเงินชดเชยค่าดูแลและบำรุงรักษาสวนป่า

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือหลักเกณฑ์และแนวทางในการดำเนินการเกี่ยวกับการจ่ายเงินชดเชยค่าดูแลและบำรุงรักษาสวนป่าที่มิใช่สวนป่าที่ปลูกตามเงื่อนไขสัมปทานทำไม้ที่ถูกกำหนดเป็นเขตป่าอนุรักษ์ ซึ่งจะต้องคืนกรมป่าไม้ ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสำนักแผนงานและสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารคมกฤส กรมป่าไม้ โดยมี นางพรเพ็ญ วรวิลาวัลย์ ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ

Leave a Comment

Skip to content