นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านป่าไม้

เมื่อวันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562 นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านป่าไม้ (ASEAN Senior Officials on Forestry: ASOF) เพื่ือเตรียมการสำหรับการประชุม 22nd ASEAN Senior Officials on Forestry and Its Relater Meetings ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมการปลูกป่า ซึ่งการประชุมดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2562 ณ ประเทศฟิลิปปินส์ การประชุมในครั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการพิจารณาถึงสารัตตะของการประชุมฯ กำหนดแนวทางและท่าทีของประเทศไทยต่อการประชุมดังกล่าว และประเด็นการประชุมกลุ่มย่อย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ตลอดจนการซักซ้อมข้อมูลของการประชุมของประเทศไทยให้เกิดความชัดเจน

Leave a Comment

Skip to content