นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการเปิดระบบน้ำเพื่อการเกษตรยั่งยืน ฟื้นป่าสร้างรายได้

เมื่อวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 นางอำนวยพร  ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการเปิดระบบน้ำเพื่อการเกษตรยั่งยืน ฟื้นป่าสร้างรายได้ “แม่วากโมเดล พื้นที่รูปธรรม บูรณาการจัดการดินน้ำป่า” ณ บ้านแม่วาก หมู่ที่ 6 ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้แทนจากคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ สมาคมธุรกิจไม้ เครือข่ายอนุรักษ์ป่า ผู้นำชุมชน ผู้แทนส่วนราชการ ฝ่ายปกครองและท้องถิ่น ในส่วนของกรมป่าไม้มีผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมงาน

ในงานดังกล่าว รองอธิบดีกรมป่าไม้ (นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล) ได้ร่วมเสนวนากับภาคเอกชน ในหัวข้อเรื่อง “ข้อเสนอสีเขียว พื้นที่รูปธรรมในการจัดการดินน้ำป่า สู่การแก้ไขปัญหาในเชิงนโยบาย” นอกจากนี้ได้มีการมอบเงินงบประมาณสนับสนุนโครงการแสนกล้าดี ปี 2 กิจกรรมปลูกไผ่และไม้ผลผสมไม้มีค่า 58 ชนิด ในพื้นที่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมปลูกต้นรวงผึ้ง และต้นไผ่เป็นแนวกันชน ยาว 28,810 เมตร ใช้กล้าไผ่จำนวน 1.7 แสนกล้า ภายในงานมีการจัดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้ จากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง พัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ มูลนิธิอุ่นใจ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนภาคเหนือ มูลนิธิไทยรักษ์ป่า มูลนิธิฮักเมืองแจ่ม สถาบันอ้อผะหญา (องค์กรสาธารณะประโยชน์) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

Leave a Comment

Skip to content