นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้ โดยมีผู้บริหารกรมป่าไม้และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ซึ่งในการประชุมดังกล่าว มีการพิจารณาเกี่ยวกับการการขอความเห็นชอบโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ของกรมป่าไม้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่่งขึ้น นอกจากนี้ ได้มีการพิจารณาปรับปรุงคณะกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้ คณะใหม่ด้วย โดยการประชุมจัดขึั้น ณ ห้องประชุมสำนักแผนงานและสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

Leave a Comment

Skip to content