กรมป่าไม้จัดประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการกรมป่าไม้ ตามแผนการ ปฏิรูปประเทศ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

กรมป่าไม้ โดยสำนักแผนงานและสารสนเทศ จัดประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการกรมป่าไม้ ตามแผนการปฏิรูปประเทศ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ในระหว่างวันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมดีวารี จอมเทียน บีช พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้อำนวยการสำนักส่วนกลาง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนงานและงบประมาณ จำนวน 80 คน เข้าร่วมประชุม สำหรับผลการประชุมในวันแรกที่ประชุมได้ร่วมกันกำหนดแนวทางการพัฒนา เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ฯ จำนวน 6 แนวทาง ได้แก่ แนวทางที่ 1 ป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทรัพยากรป่าไม้ แนวทางที่ 2 ส่งเสริมการฟื้นฟู และเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ แนวทางที่ 3 ส่งเสริมการบริหารจัดการป่าชุมชน  แนวทางที่ 4 จัดการที่ดินป่าไม้  แนวทางที่ 5 ส่งเสริมและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตชุมชน และแนวทางที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการ  ซึ่งแนวทางทั้ง 6 แนวทาง ได้มอบหมายให้แต่ละกลุ่มจัดรายละเอียด พร้อมนำเสนอผลการดำเนินงานเสนอต่อท่านอธิบดีกรมป่าไม้ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นในแต่ละแนวทางต่อไป ต่อมาในช่วงเย็นของวันเดียวกัน อธิบดีกรมป่าไม้ ได้เดินทางมามอบนโยบายในการจัดทำแผนการปฏิบัติ โดยให้เป้าหมายในการงาน 5 เป้าหมาย คือ 1. พื้นที่ป่าไม้ถูกบุกรุก 2. ส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจ 3. สร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการป่าชุมชน 4. การแก้ไขที่ดินภายใต้โครงการ คทช. และเป้าหมายที่ 5. การเพิ่มพื้นที่สีเขียว

Leave a Comment

Skip to content