นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในกิจกรรมจับฉลากแบ่งกลุ่มกีฬาสีสานสัมพันธ์กรมป่าไม้

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในกิจกรรมจับฉลากแบ่งกลุ่มกีฬาสีสานสัมพันธ์กรมป่าไม้ ณ ลานสมานมิตร คิดดี ทำดี พูดดี กรมป่าไม้ โดยแบ่งกลุ่มสี เป็น 3 สี ได้แก่ สีเขียว สีชมพู สีฟ้า และมอบหมายให้รองอธิบดีกรมป่าไม้ 3 ท่าน เป็นประธานสีในแต่ละสี ได้แก่ นายปรมินทร์ วงค์สุวัฒน์ เป็นประธานสีเขียว นางอำนวยพร ชลดำรงกุล เป็นประธานสีฟ้า และนายจิระศักดิ์ ชูความดี เป็นประธานสีชมพู นอกจากนี้ได้มีการจับฉลากแบ่งกลุ่มสีของสำนักส่วนกลาง และสำนักในภูมิภาค ทั้ง 23 สำนัก เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ทุกคน ให้เกิดความรักสามัคคี โดยกีฬาสานสัมพันธ์กรมป่าไม้ กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ณ  สนามฟุตบอลหญ้าเทียม แกรนด์ ซอคเกอร์ โปร กรุงเทพฯ

Leave a Comment

Skip to content