นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็น “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ”

เมื่อวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็น “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ” ณ ดอยจระเข้ บริเวณอ่างเก็บน้ำป่ากุ่ม (ห้วยถ้ำเสือ) ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยมี นายสมศักดิ์ เจียมสงวนวงค์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) นายสมบูรณ์ ธีรบัณฑิตกุล ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ ปลัดอาวุโส อำเภอแม่จัน (รักษาการนายอำเภอแม่จัน) นายก อบต.ป่าตึง หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 กำนันตำบลป่าตึง ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลป่าตึง โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ ผลกระทบและภัยพิบัติทางธรรมชาติ  อันเกิดจากการตัดไม้ทำลายป่า ระบบนิเวศขาดสมดุล อีกทั้งยังเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญ คุณค่าประโยชน์ของต้นไม้และป่าไม้ ซึ่งจะก่อให้เกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการฟื้นฟูสภาพป่า ให้กลับมีความอุดมสมบูรณ์ รวมทั้งเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติฯ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อเป็นพุทธบูชา ในวันวิสาขบูชานี้

Leave a Comment

Skip to content