นายพงศ์บุณย์ ปองทอง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะฯ ได้มาประชุมตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงาน (Site visit)

เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 นายพงศ์บุณย์ ปองทอง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะฯ ได้มาประชุมตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงาน (Site visit) ของส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้  โดยมี นางอำนวยพร ชลดำรงกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นผู้แทนชี้แจงข้อมูลในส่วนของกรมป่าไม้ ร่วมกับ นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ผู้บริหารของกรมป่าไม้ สำหรับกรมอุทยานฯ มีนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานฯ
เป็นผู้ชี้แจงข้อมูล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ของทั้ง 2 หน่วยงาน เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

โดยคณะผู้ตรวจติดตามประเมินผลฯ จะดำเนินการตรวจประเมินหน่วยงาน ตามตัวชี้วัดที่ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กำหนด เพื่อประเมินผู้บริหารของส่วนราชการในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ เพื่อติดตามและเร่งรัดหน่วยงานให้มีการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของรัฐบาล การแก้ไขปัญหาของประชาชนและการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินผู้บริหารองค์กร ประกอบด้วย 1.ตัวชี้วัดหน่วยงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (ม.44) ของสำนักงาน ก.พ.ร. 2. ตัวชี้วัดผู้บริหารตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และ 3. การดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศ

Leave a Comment

Skip to content