นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดการอบรม เชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement:e-GP)”

เมื่อวันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562 นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดการอบรม เชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement:e-GP)” พร้อมทั้งมอบนโยบายเกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง และบรรยายพิเศษ เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับการฟื้นฟูป่า การเพาะชำกล้าไม้แนวใหม่ โดยมีผู้บริหารกรมป่าไม้จากส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด กรุงเทพมหานคร

Leave a Comment

Skip to content