นายธวัชชัย ลัดกรูด ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ เป็นประธานปิดการฝึกอบรมและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร การสร้างเครือข่าย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562 นายธวัชชัย ลัดกรูด ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ เป็นประธานปิดการฝึกอบรมและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร การสร้างเครือข่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 1 โดยการฝึกอบรมในหลักสูตรนี้ได้สร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวคิดการสร้างเครือข่าย โดยให้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการสร้างเครือข่าย การประสานงานในองค์กร เพื่อนำไปใช้ในการประสานงานอย่างมีความสุข โดยมีผู้ผ่านอบรมจำนวน 41 ราย อบรมระหว่างวันที่ 24 – 30 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์ฝึกอบรมการจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เพชรบุรี) อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

Leave a Comment

Skip to content