นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการใช้งานระบบแจกจ่ายกล้าไม้และส่งมอบอุปกรณ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการใช้งานระบบแจกจ่ายกล้าไม้และส่งมอบอุปกรณ์ ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร โดยมีนางวราวรรณ ธนะกิจรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ มีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อเพิ่มทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในการใช้งานระบบแจกจ่ายกล้าไม้ และนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังจะเป็นการยกระดับการบริการของกรมป่าไม้ให้ประชาชนมีความพึงพอใจมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

Leave a Comment

Skip to content