นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดการสัมมนาหลักสูตร “ระบบเว็บไซต์กรมป่าไม้”

เมื่อวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดการสัมมนาหลักสูตร “ระบบเว็บไซต์กรมป่าไม้” ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบเว็บไซต์ของกรมป่าไม้ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมสัมมนา ระหว่างวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2562

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับที่กรมป่าไม้ใช้สร้างเว็บไซต์ และความสำคัญของเว็บไซต์ ความเข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรม WordPress ที่กรมป่าไม้ใช้สร้างเว็บไซต์ รวมถึงสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบของเว็บไซต์ การเปิดใช้งานปลั๊กอินเพื่อเพิ่มความสามารถของเว็บไซต์ และปิดใช้งานปลั๊กอินที่ไม่จำเป็นได้ ตลอดจนสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบของเว็บไซต์ในส่วนที่ไม่มีตัวเลือกให้โดยใช้ CSS ได้ และเพื่อให้เว็บไซต์ของทุกหน่วยงานในสังกัดของกรมป่าไม้มีความทันสมัยน่าสนใจ ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าไปใช้งานและสืบค้นข้อมูลภายในเว็บไซต์ของกรมป่าไม้และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้โดยสะดวกรวดเร็ว

Leave a Comment

Skip to content