นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ เพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมปลูกป่าเชิงระบบนิเวศ (มิยาวากิ)

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.00 น. นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ เพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมปลูกป่าเชิงระบบนิเวศ (มิยาวากิ) ณ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ในวันที่ 1 มิถุนายน 2562 โดยมีผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ  ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยการจัดการป่าไม้ (นายคงศักดิ์ มีแก้ว)  ผู้แทนสำนักวิจัยและพัฒนาป่าไม้ ผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ ผู้แทนสำนักส่งเสริมการปลูกป่า และข้าราชการ พนักงาน สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

Leave a Comment

Skip to content