นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธาน ในกิจกรรมจิตอาสาทำความดี “ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562 ”

วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562 นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธาน ในกิจกรรมจิตอาสาทำความดี “ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562 ” ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชาของทุกปี โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ในส่วนกลาง เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมเป็นจิตอาสาทำความดี โดยร่วมกันทำความสะอาดบริเวณลานประทักษิณ รอบองค์พระพุทธเมตตาประชาไทยฯ วัดทิพย์สุคนธาราม อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี สำหรับให้ชาวพุทธมาเวียนเทียนในตอนกลางคืนเนื่องใน
วันวิสาขบูชา พร้อมทั้งปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นยางนา ต้นพะยูง ต้นอินทนิลน้ำ และไม้ที่มีดอกสีเหลือง รวมจำนวน 300 ต้น
เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา อีกทั้งยังเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญ คุณค่าและประโยชน์ของต้นไม้และป่าไม้ ซึ่งจะก่อให้เกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการฟื้นฟูสภาพป่าให้กลับมีความอุดมสมบูรณ์

Leave a Comment

Skip to content