นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 3/2562) ณ ห้องประชุมสำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้

เมื่อวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 3/2562) ณ ห้องประชุมสำนักแผนงานและสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ โดยก่อนการประชุม ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ท่านอธิบดีกรมป่าไม้ ได้โปรดสั่งการให้หน่วยงานในพื้นที่ดำเนินการปลูกต้นไม้ในขอบแปลง คทช. โดยเริ่มในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1 และ 2 สำหรับผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในภาพรวมของกรมป่าไม้ แบ่งออกเป็นส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยผลการเบิกจ่ายงบประมาณของส่วนกลาง สำนักแผนงานและสารสนเทศ มีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นอันดับ 1 และสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เบิกจ่ายน้อยที่สุด สำหรับในส่วนภูมิภาค สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี มีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นอันดับ 1 และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) มีผลการเบิกจ่ายน้อยที่สุด ซึ่งประธานได้ขอให้ทุกสำนักให้ความสำคัญและเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามเกณฑ์ ซึ่งจะต้องให้ได้ร้อยละ 77 จากนั้นที่ประชุมได้พิจารณารายการงบลงทุน โดยให้ทุกหน่วยงานชี้แจงเหตุผลถึงการดำเนินการที่ล่าช้า และกำหนดมาตรการในกรณีที่หน่วยงานไม่สามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด

Leave a Comment

Skip to content