นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 (ครั้งที่ 2)

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 (ครั้งที่ 2) ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ จำนวน 334 คน เข้าร่วมรับฟัง

การจัดการประชุมชี้แจงในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ และการให้บริการในยุคไทยแลนค์ 4.0 ซึ่งเน้นการบริการที่ทันสมัย ก้าวทันเทคโนโลยี และสามารถปฏิบัติงานเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานของกรมป่าไม้ ทั้งประชาชนทั่วไป ส่วนราชการและภาคเอกชน ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) ทั้งนี้ กรมป่าไม้ได้รับเกียรติจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ มอบหมายให้นางสาวศิรินันท์ โต๊ะนาค และนายนราธร ปานดี มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้เข้าร่วมประชุม

Leave a Comment

Skip to content