นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ และ ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เป็นประธานอนุกรรมการร่วม การประชุมคณะอนุกรรมการด้านจัดทำข้อมูลและแผนที่ ครั้งที่ 3/2562

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ และ ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เป็นประธานอนุกรรมการร่วม การประชุมคณะอนุกรรมการด้านจัดทำข้อมูลและแผนที่ ครั้งที่ 3/2562 เวลา 15.00-17.00 น. เพื่อพิจารณา ระบบจำลองสถานการณ์เพื่อการบริหารจัดการพื้นที่ โดยนำร่องใน 2 พื้นที่ คือ (1) ป่าสงวนแห่งชาติ แม่น้ำน่านฝั่งตะวันออกตอนใต้ ท่องที่ตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน และ (2) ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำยาวและป่าน้ำสวด ท้องที่ตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน โดยมีคณะอนุกรรมการทั้งส่วนภาคราชการ เอกชน ผู้แทนชุมชน และประชาชนเป็นอนุกรรมการ โดยในส่วนของกรมป่าไม้ ประกอบด้วย นายสมบูรณ์ ธีรบัณฑิตกุล ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ และ นายสุกันฑ์ พึ่งกุล ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอัญชัน น่านบูติดโฮเทลแอนด์รีสอร์ท จังหวัดน่าน

Leave a Comment

Skip to content