พิธีรดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์

เมื่อวันพุธที่ 10 เมษายน 2562 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ นายธวัชชัย ลัดกรูด และนางวิลาวัณย์ วิเชียรนพรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ นำคณะผู้บริหารกรมป่าไม้ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ รดน้ำขอพรจากอดีตผู้บริหารกรมป่าไม้ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ โดยในปีนี้ มีอดีตผู้บริหารกรมป่าไม้ มาร่วมงานพิธีรดน้ำ จำนวน 13 ท่าน คือ คุณสุภี โกศัยเนตร คุณสมิตรา ฉั่วตระกูล คุณสมเทพ ลาชโรจน์ คุณเพ็ญ ธรรมโชติ คุณนิมมิตรา ธารไชย คุณเจนศักดิ์ วิชาวุฒิพงษ์ คุณสุนันต์ อรุณนพรัตน์ คุณประยุทธ หล่อสุวรรณศิริ คุณพิชญะ ยั่งยืน คุณเปรมพิมล พิมพ์พันธุ์ คุณบพิตร เกียรติวุฒินนท์ คุณชลธิศ สุรัสวดี และคุณธีรภัทร ประยูรสิทธิ 

Leave a Comment

Skip to content