การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติ โดยมีคณะอนุกรรมการ ผู้บริหาร ทส. อาจารย์ นักวิชาการ เกษตรกร หน่วยงานต่างๆ ประธานป่าชุมชน และประชาชน ที่สนใจเข้ารับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก ในส่วนของกรมป่าไม้มีนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ และนางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่า ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และกลุ่มตรวจภายใน เข้าร่วม โดยมี ผศ.ดร.ขวัญชัย ดวงสถาพร ประธานคณะอนุกรรมการจัดทำร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติและร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ กล่าวรายงาน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติ โดยมีคณะอนุกรรมการ ผู้บริหาร ทส. อาจารย์ นักวิชาการ เกษตรกร หน่วยงานต่างๆ ประธานป่าชุมชน และประชาชน ที่สนใจเข้ารับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก ในส่วนของกรมป่าไม้มีนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ และนางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่า ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และกลุ่มตรวจภายใน เข้าร่วม โดยมี ผศ.ดร.ขวัญชัย ดวงสถาพร ประธานคณะอนุกรรมการจัดทำร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติและร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ กล่าวรายงาน ประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และบุคลากรในสังกัด ร่วมเสนอและรับฟังความคิดเห็นต่อร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ซึ่งคณะอนุกรรมการจัดทำร่างฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงและแก้ไขร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติจากการประชุมกลุ่มเป้าหมาย (Focus Groups) เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ รมว.ทส. กล่าวว่า กระทรวงฯ ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่สั่งสมมานาน โดยมองเป้าหมายคือความสุขของคนในชาติ แต่ยังคงดำเนินคดีกับผู้ที่อยู่นอกกติกา ซึ่งถือเป็นการปฏิรูปงานด้านไม้มีค่า ป่าชุมชน และคนอยู่กับป่า พร้อมทั้งมอบนโยบายเกี่ยวกับการจัดทำร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติว่าเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนต้องร่วมมือกัน เพื่อวางแผนอนาคตป่าไม้ไปสู่ความยั่งยืน

1 thought on “การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติ”

  1. ร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติฉบับล่าสุดจะได้รับการเสนอต่อ Public ก่อนเสนอ ครม.ให้ความเห็นชอบรึเปล่าครับ เพราะกระบวนการที่ผ่านมาเป็นการรับฟังความคิดเห็น แล้วไม่ทราบว่ามีกลไกอะไรที่ทำให้เห็นว่าความคิดเห็นเหล่านั้นได้นำไปพิจารณาปรับปรุงร่างฯ หรือไม่ อย่างไร

    ตอบกลับ

Leave a Comment

Skip to content