การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสร้างความเข้าใจ การพัฒนาเกณฑ์และตัวชี้วัดการจัดสวนป่าและป่าชุมชนอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 นางอำนวยพร ชลดำรงกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสร้างความเข้าใจการพัฒนาเกณฑ์และตัวชี้วัดการจัดสวนป่าและป่าชุมชนอย่างยั่งยืน ณ ห้อง Ballroom C ชั้น 2 โรงแรมมารวย การ์เด้น โดยมีผู้อำนวยการสำนักส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และผู้แทนจากสำนักต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมประมาณ 100 คน ซึ่งการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ ได้เข้าใจวัตถุประสงค์และการดำเนินงานของโครงการพัฒนาและดำเนินการเกณฑ์และตัวชี้วัดของการจัดสวนป่าและป่าชุมชนอย่างยั่งยืน (Development and Implementation of Criteria and Indicators for Sustainable Management of Planted Forests and Community Forests) และเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ เกี่ยวกับมาตรฐานต่างๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการค้าไม้ เพื่อสนับสนุนการค้าไม้ที่ได้มาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 

Leave a Comment

Skip to content