การประชุมติดตามการดำเนินงานของสำนักบริหารกลาง (สบก.)

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล เป็นประธานการประชุมภายในของสำนักบริหารกลาง ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ โดยมีนางสาวถนอม โมบัญดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ทุกคนในสำนักบริหารกลางเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ เพื่อติดตามภารกิจของแต่ละส่วน ตลอดจนติดตามผลการดำเนินงานที่ดำเนินการอยู่เพื่อเร่งรัดการดำเนินงาน และหาแนวทางแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในสำนักบริหารกลาง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Leave a Comment

Skip to content