ศึกษาดูงานโรงงานแปรรูปไม้ Tamura TimberCo., Ltd. และดูงาน ณ เทศบาลนิกโก Nikko city

วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 15.00 น. นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ นางนันทนา บุญยานันต์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน นางวราวรรณ ธนกิจรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักแผนงาน และสารสนเทศ นายสุวรรณ ตั้งมิตรเจริญ รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมการปลูกป่า นายสภลท์ บุญเสริมสุข ผู้อำนวยการส่วนความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จาก สำนักการอนุญาต และสำนักแผนงานและสารสนเทศ อาจารย์คณะวนศาสตร์ ศึกษาดูงานโรงงานแปรรูปไม้ Tamura TimberCo., Ltd.และในเวลา 17.00 น. เดินทางไปดูงาน ณ เทศบาลนิกโก Nikko city,จังหวัดโทะชิงิ ประเทศญี่ปุ่น 

Leave a Comment

Skip to content