การประชุมกลุ่มเป้าหมาย (Focus Group) เพื่อปรึกษาหารือในการจัดทำร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติ

เมื่อวันพฤหัสที่ 28 มีนาคม 2562 นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมการประชุมกลุ่มเป้าหมาย (Focus Group) เพื่อปรึกษาหารือในการจัดทำร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านป่าไม้ อาจารย์ นักวิชาการ ภาคเอกชน ประชาชน คณะอนุกรรมการจัดทำร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติ และร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ ในคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ (คปช.) เข้าร่วมประชุม และร่วมกันให้ความคิดเห็นในการร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร

Leave a Comment

Skip to content