กรมป่าไม้ ร่วมกับ กรมราชทัณฑ์ จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (MOU)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 กรมป่าไม้ ร่วมกับ กรมราชทัณฑ์ จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) เพื่อร่วมกันป้องกัน ควบคุมดูแล ฟื้นฟู พื้นที่ป่าที่อยู่ในความดูแลของกรมป่าไม้และกรมราชทัณฑ์ ให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน โดยมี นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ และ พันตำรวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง กรมป่าไม้ กับ กรมราชทัณฑ์ โดยมี พันตำรวจโทประวุธ วงศ์สีนิล รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ และ นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม ฯ ว่าด้วยความร่วมมือของทั้งสองกรมเพื่อสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อระบบสิ่งแวดล้อมและสังคม ในการร่วมกันป้องกัน ควบคุมดูแล ฟื้นฟู พื้นที่ป่าที่อยู่ในความดูแลของกรมป่าไม้ และกรมราชทัณฑ์ ให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน ตลอดจนการถ่ายทอดองค์ความรู้ในนวัตกรรมใหม่ ๆ ของกรมป่าไม้ ให้กับกรมราชทัณฑ์ เพื่อนำไปเพิ่มทักษะบุคลากร และพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไม้ เพื่อเพิ่มมูลค่า และได้ประโยชน์สูงสุด ร่วมกันเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ให้แก่ผู้ต้องขัง ร่วมกันสร้างงาน สร้างอาชีพให้ผู้ต้องขัง และผู้พ้นโทษเป็นการคืนคนดีสู่สังคม ณ กรมป่าไม้ บริเวณลานสมานมิตร คิดดี พูดดี ทำดี 

Leave a Comment

Skip to content