กรมป่าไม้เร่งแจงชาวบ้านไม่พบ บ.ปาล์มน้ำมันรุกที่เพิ่มจากการอนุญาตในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

กรมป่าไม้เร่งแจงชาวบ้านไม่พบ บ.ปาล์มน้ำมันรุกที่เพิ่มจากการอนุญาตในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พร้อมจับมือทุกภาคส่วนเฝ้าระวังการรุกป่า

นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ ได้ชี้แจงถึงกรณีการนำเสนอข่าวในประเด็นการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าย่านยาว ป่าเขาวง จ.กระบี่ โดยที่ชาวบ้านกลุ่มเกษตรสรรค์สร้างสังคมใหม่ได้ปิดทางเข้า-ออก สวนปาล์มน้ำมัน ของบริษัทไทยอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มจำกัด ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ พร้อมห้ามคนงานของบริษัทเข้าเก็บเกี่ยวผลปาล์มน้ำมัน หลังจากตรวจสอบพบว่าเป็นการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าย่านยาว ป่าเขาวง และเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม กว่า 7,000 ไร่ เป็นเวลามานานกว่า 20 ปี และบริษัทดังกล่าวได้ครอบครองพื้นที่รวม 15,962 ไร่ ทั้งที่ได้รับอนุญาตสัมปทานพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมัน จำนวน 8,500 ไร่ แต่ได้การบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 7,712 ไร่ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ดำเนินการใดๆ ยังคงปล่อยให้บริษัทเก็บเกี่ยวผลผลิตต่อไป ว่า บริษัทไทยอุตสาหกรรมนำ้มันและสวนปาล์มจำกัด ได้รับอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าย่านยาว ป่าเขาวง และป่ากระซุม อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื้อที่ 8,250 ไร่ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2536 ในระยะเวลา 30 ปี ซึ่งต่อมาในปี 2540 ได้มีการปรับเขตการปกครองใหม่ จึงทำให้พื้นที่ส่วนใหญ่เข้าไปอยู่ในเขตของจังหวัดกระบี่ นายชลธิศ กล่าวต่อว่า ด้านนายอาคม นะวานิตย์ ตัวแทนราษฎรผู้เดือดร้อนได้มีหนังสือลงวันที่ 18 ธันวาคม 2559 ขอให้กรมป่าไม้ตรวจสอบพื้นที่ที่บริษัทขอใช้ประโยชน์ว่ามีการดำเนินการที่ผิดเงื่อนไขการขออนุญาตหรือไม่ ซึ่งทางกรมป่าไม้ มีหนังสือ ที่ ทส 1602.3/2352-5 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและนายอาคม เพื่อร่วมตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวแล้วปรากฎว่า ไม่พบการบุกรุกพื้นที่เพิ่มจากที่ได้รับอนุญาตแต่อย่างใด ส่วนพื้นที่นอกเหนือจากการอนุญาตตามข่าวที่อ้างว่ามีการบุกรุก จำนวน 7,712 ไร่ นั้น ประกอบด้วยพื้นที่ที่ไม่มีการใช้ประโยชน์แต่ยังคงมีสภาพเป็นป่าและไม่พบการบุกรุก จำนวน 1,312 ไร่ พื้นที่มีเอกสารสิทธิ์ 2,820 ไร่ และพื้นที่ภายใต้การดูแลของหน่วยงานอื่น แบ่งเป็นพื้นที่นิคมสหกรณ์ อ่าวลึก 2,500 ไร่ และพื้นที่ ส.ป.ก. 1,080 ไร่สำหรับบริเวณที่ชาวบ้านกลุ่มเกษตรสรรค์สร้างสังคมใหม่ได้ปิดทางเข้า-ออก สวนปาล์มน้ำมันของบริษัทฯ นั้น เป็นพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของนิคมสหกรณ์ “ทั้งนี้ กรมป่าไม้จะประสานงานกับนิคมสหกรณ์ ส.ป.ก. อำเภอปลายพระยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงให้ประชาชนรับทราบ รวมทั้งจะดำเนินการเฝ้าระวังมิให้มีการบุกรุกเพิ่มจากพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตจากส่วนราชการ” อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าว

Leave a Comment

Skip to content