คลังความรู้


รถยนต์ส่วนกลางซึ่งเป็นรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า จะเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการประจุไฟฟ้าอย่างไร

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างวงเงินเท่าใด?

หน่วยงานของรัฐกับการจัดให้มี “การเรี่ยไร” หรือ “เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร”

รถส่วนกลางใช้สติกเกอร์ตราเครื่องหมายและอักษรชื่อแสดงสังกัดของส่วนราชการติดข้างรถส่วนกลางแทนการใช้สีพ่น ได้หรือไม่

การตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนการคืนหลักประกันสัญญา

กรณีหน่วยงานของรัฐกำหนดเกณฑ์การพิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น ต้องดำเนินการอย่างไร

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2566

การคำนวณผลต่างระหว่าง ราคาจ้างงานก่อสร้าง กับ ราคากลางงานก่อสร้าง มีวิธีการคำนวณอย่างไร

พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างได้หรือไม่

การจัดจ้างก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำใบแจ้งปริมาณงานและราคา (BOQ) หรือไม่

การกำหนดค่าปรับตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 162

วิธีการคำนวณผลต่างระหว่าง ราคาจ้างงานก่อสร้าง กับ ราคากลางงานก่อสร้าง

เบิกจ่ายอย่างไร ให้ถูกใจทุกมิติ

การจ้างเอกชนดำเนินงาน กับ บุคคลภายนอกที่ได้รับค่าตอบแทน

การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายระยะเวลาทำการตามสัญญา

การปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 กรณีการจัดจ้างงานก่อสร้าง (ว 845)

เจตนารมณ์ของการออกกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 (ว 845)

การปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 กรณีการจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (ว 845)

ผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น หมายถึงใคร

การปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 กรณีการจัดซื้อพัสดุ (ว 845)

ตารางรายงานการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs (ภาคผนวก 1) (ว 845)

การปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 กรณีการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ว 845)

การจัดทำประกันภัยรถของทางราชการ

การปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563 กรณีการจัดซื้อพัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศ (ว 89)

การปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนันสนุน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563 กรณีการจัดจ้างงานก่อสร้าง (ว 89)

การปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563 กรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ว 89)

การปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563 กรณีการจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (ว 89)

การประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถส่วนกลาง

การรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)

กรณีเดินทางไปราชการด้วยรถยนต์ของทางราชการ แล้วเกิดยางรั่ว

การเบิกจ่ายค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของส่วนราชการ

รถส่วนกลางไม่พ่นตราเครื่องหมายและอักษรชื่อแสดงสังกัดของส่วนราชการ

การประกาศให้ผู้ที่อุทธรณ์เป็นผู้ชนะการเสนอราคา

การยื่นอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือ ว 119

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

การกำหนดราคากลางในการเช่าอสังหาริมทรัพย์

การจ้างที่ปรึกษาด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

การตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษา

การเช่าอสังหาริมทรัพย์

การกำหนดรายละเอียดพัสดุ

ผู้มีส่วนได้เสียตามนัยมาตรา 13

การเปลี่ยนแปลงหลักประกันสัญญา

ผู้รับจ้างบอกเลิกสัญญากับหน่วยงานของรัฐได้หรือไม่

การลงนามในแบบเปิดเผยราคากลาง

การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

ยื่นข้อเสนอไม่ตรงตามที่หน่วยงานของรัฐกำหนด

การพิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคา

การดำเนินการตามระเบียบฯ 2560 ข้อ 79

การทำหนังสือเชิญชวนโดยวิธีคัดเลือก

การกำหนดระยะเวลาในการยื่นข้อเสนอสำหรับการจัดหาโดยวิธีคัดเลือก

ผู้ยื่นข้อเสนอไม่ยื่นเอกสารการลงทะเบียนในระบบ e-GP

จ้างก่อสร้างพร้อมครุภัณฑ์

การขยายสัญญา

ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นเสนอราคาต่ำกว่าร้อยละ 15

ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับคัดเลือกไม่มาทำสัญญา/ข้อตกลง

การนำบุคคลภายนอกไปดูงาน

การดูงานถือเป็นการฝึกอบรมหรือไม่

การบอกเลิกสัญญา

ผู่ลงนามใบสั่ง