คลังความรู้


การจัดทำประกันภัยรถของทางราชการ

การปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563 กรณีการจัดซื้อพัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศ

การปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนันสนุน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563 กรณีการจัดจ้างงานก่อสร้าง

การปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563 กรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

การปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563 กรณีการจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

การประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถส่วนกลาง

การรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)

กรณีเดินทางไปราชการด้วยรถยนต์ของทางราชการ แล้วเกิดยางรั่ว

การเบิกจ่ายค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของส่วนราชการ

รถส่วนกลางไม่พ่นตราเครื่องหมายและอักษรชื่อแสดงสังกัดของส่วนราชการ

การประกาศให้ผู้ที่อุทธรณ์เป็นผู้ชนะการเสนอราคา

การยื่นอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือ ว 119

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

การกำหนดราคากลางในการเช่าอสังหาริมทรัพย์

การจ้างที่ปรึกษาด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

การตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษา

การเช่าอสังหาริมทรัพย์

การกำหนดรายละเอียดพัสดุ

ผู้มีส่วนได้เสียตามนัยมาตรา 13

การเปลี่ยนแปลงหลักประกันสัญญา

ผู้รับจ้างบอกเลิกสัญญากับหน่วยงานของรัฐได้หรือไม่

การลงนามในแบบเปิดเผยราคากลาง

การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

ยื่นข้อเสนอไม่ตรงตามที่หน่วยงานของรัฐกำหนด

การพิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคา

การดำเนินการตามระเบียบฯ 2560 ข้อ 79

การทำหนังสือเชิญชวนโดยวิธีคัดเลือก

การกำหนดระยะเวลาในการยื่นข้อเสนอสำหรับการจัดหาโดยวิธีคัดเลือก

ผู้ยื่นข้อเสนอไม่ยื่นเอกสารการลงทะเบียนในระบบ e-GP

จ้างก่อสร้างพร้อมครุภัณฑ์

การขยายสัญญา

ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นเสนอราคาต่ำกว่าร้อยละ 15

ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับคัดเลือกไม่มาทำสัญญา/ข้อตกลง

การนำบุคคลภายนอกไปดูงาน

การดูงานถือเป็นการฝึกอบรมหรือไม่

การบอกเลิกสัญญา

ผู่ลงนามใบสั่ง