หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายฯ


แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ_ว 37

การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ_ว68

ขอซ้อมความเข้าใจการใช้จ่ายงบประมาณฯ ตามหลักการจำแนกฯ_ว49

การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ_ว33

หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ_ว51

หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณแนบ_ว51