Slider
Slider
previous arrow
next arrow
Slider

ข่าวกิจกรรมผู้บริหารกระทรวง

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายปฏิบัติงานปลูกป่า ครั้งที่ 1/2564

30 เมษายน 2021

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงาน พร้อมทั้งบรรยายพิเศษในการประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2564

28 เมษายน 2021

นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ หัวหน้าผู้ตรวจกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการอนุญาตให้ใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2564

27 เมษายน 2021

นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ทส. ลงพื้นที่เพื่อติดตามและรับฟังผลการดำเนินการตรวจยึดไม้หวงห้าม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

24 เมษายน 2021

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวให้กำลังใจและมอบแนวทางการดำเนินงานให้แก่เจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษ ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมควบคุมมลพิษ

5 เมษายน 2021

Slider

ข่าวกิจกรรมอธิบดีกรมป่าไม้

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายจิระศักดิ์ ชูความดี นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ ผู้ตรวจราชการ และผู้อำนวยการสำนักส่วนกลาง ร่วมประชุมเพื่อพิจารณารูปแบบการจัดทำเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ เหรียญรักษ์ป่ารักแผ่นดิน

วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายจิระศักดิ์ ชูความดี นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ ผู้ตรวจราชการ และผู้อำนวยการสำนักส่วนกลาง ...

วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายจิระศักดิ์ ชูความดี นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ ผู้ตรวจราชการ และผู้อำนวยการสำนักส่วนกลาง ร่วมประชุมเพื่อพิจารณารูปแบบการจัดทำเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ เหรียญรักษ์ป่ารักแผ่นดิน และพิจารณาร่างระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยเครื่องหมายเชิดชูเกียรติสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้...

5 พฤษภาคม 2021

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานประจำสัปดาห์

วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานประจำสัปดาห์กรมป่าไม้ โดยมีนายจิระศักดิ์ ชูความดี นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รอง...

วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานประจำสัปดาห์กรมป่าไม้ โดยมีนายจิระศักดิ์ ชูความดี นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ ผู้บริหารส่วนกลาง ประชุมผ่านระบบ video conference ณ สถานที่ปฏิบัติงาน สำหรับในส่วนภูมิภาค ได้มีการประชุมผ่านระบบ video conference ไปยังทุกสำนักเช่นกัน...

5 พฤษภาคม 2021

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายจิระศักดิ์ ชูความดี และนายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล

วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายจิระศักดิ์ ชูความดี และนายสมศักดิ์สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่...

วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายจิระศักดิ์ ชูความดี และนายสมศักดิ์สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 1 พฤษภาคม 2564 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณ บริเวณชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

...

3 พฤษภาคม 2021

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมหารือ ทส. ถึงศักยภาพการดูดกลับก๊าซเรือนกระจกของป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน ระบบ Video conference

วันที่ 21 เมษายน 2564 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมหารือการจัดทำยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศไทย พร้อมด้วย...

วันที่ 21 เมษายน 2564 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมหารือการจัดทำยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศไทย พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดร.อัษฎาพร ไกรพานนท์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ดร.รวีวรรณ ภูริเดช...

21 เมษายน 2021

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำสัปดาห์

วันที่ 20 เมษายน 2564 นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการติดตามผลการดำเนินงานประจำสัปดาห์ ณ ห้องประชุม 1 กรมป่าไม้ โดยมีนายจิระศักดิ์ ชูความดี นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีก...

วันที่ 20 เมษายน 2564 นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการติดตามผลการดำเนินงานประจำสัปดาห์ ณ ห้องประชุม 1 กรมป่าไม้ โดยมีนายจิระศักดิ์ ชูความดี นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ นายฐิติพันธ์ จูจันทร์โชติ ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ผู้บริหารส่วนกลางทุกสำนัก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ภายใต้การดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา...

20 เมษายน 2021

Slider

ข่าวกิจกรรมผู้บริหารกรมป่าไม้

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ฐานะประธานคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

3 พฤษภาคม 2021

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นตัวแทน กรมป่าไม้ เข้าร่วมประชุมการป่าไม้ ประจำปี 2564 และได้เข้าร่วมพิธีปิด

30 เมษายน 2021

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ฐานะประธานคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัส (COVID-19)

20 เมษายน 2021

นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อน “โครงการ แม่โขง-ล้านช้าง”ครั้งที่ 2/2564

31 มีนาคม 2021

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID 19)

30 มีนาคม 2021

Slider

สื่อวิดีทัศน์และการเรียนรู้

Play

Forestbook EP59 : ไผ่ในกระแสโลก

Play

รมว.ทส. มอบนโยบายเครือข่ายป่าชุมชน ภาคอีสาน/อุบลราชธานี

Play

รมว ทส มอบกำลังใจ เครือข่ายป่าชุมชน จ.พังงา

Play

รุกขกร กรมป่าไม้

Play

“พาน้องราชภัฏกาญฯ ปลูกไผ่” @ป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี จ.กาญจนบุรี

Slider

ปฏิทินกิจกรรม

There are no upcoming กิจกรรม at this time.

จัดซื้อจัดจ้าง

โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

"รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น"

Slider

ข่าวกิจกรรมกรมป่าไม้

ข่าวกิจกรรมป่าไม้เดือนเมษายน 2564
ข่าวกิจกรรมป่าไม้เดือนมีนาคม 2564
ข่าวกิจกรรมป่าไม้เดือนกุมภาพันธ์ 2564
Slider

เกร็ดความรู้

Slider

คลังความรู้ (E-Book)

สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
Slider