Slider
Slider
previous arrow
next arrow
Slider

ข่าวกิจกรรมผู้บริหารกระทรวง

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ (คปช.) ครั้งที่ 2/2564 ผ่านวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)

6 พฤษภาคม 2021

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายปฏิบัติงานปลูกป่า ครั้งที่ 1/2564

30 เมษายน 2021

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงาน พร้อมทั้งบรรยายพิเศษในการประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2564

28 เมษายน 2021

นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ หัวหน้าผู้ตรวจกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการอนุญาตให้ใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2564

27 เมษายน 2021

นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ทส. ลงพื้นที่เพื่อติดตามและรับฟังผลการดำเนินการตรวจยึดไม้หวงห้าม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

24 เมษายน 2021

Slider

ข่าวกิจกรรมอธิบดีกรมป่าไม้

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นวิทยากรร่วมในการประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 18 ภายใต้แนวคิด “การอำนวยความยุติธรรมในยุควิถีใหม่สู่ประชาชน”

วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุม 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นวิทยากรร่วมในการประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 18 ภายใต้แนวคิด “การอำนวยคว...

วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุม 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นวิทยากรร่วมในการประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 18 ภายใต้แนวคิด “การอำนวยความยุติธรรมในยุควิถีใหม่สู่ประชาชน”  โดยได้อภิปรายในประเด็นกระบวนการยุติธรรมเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งในกาประชุมดังกล่าวมีผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ...

13 พฤษภาคม 2021

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ รับมอบถังน้ำมันจากคุณอาริสรา สุธาสุทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกิจการองค์กร บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ รับมอบถังน้ำมันขนาด 200 ลิตร จำนวน 318 ถัง จากคุณอาริสรา สุธาสุทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนัก...

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ รับมอบถังน้ำมันขนาด 200 ลิตร จำนวน 318 ถัง จากคุณอาริสรา สุธาสุทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกิจการองค์กร บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โดยถังน้ำมันดังกล่าวเป็นถังที่ไม่ใช้งานแล้ว ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนภารกิจของกรมป่าไม้ในการนำไปบรรจุน้ำเพื่อดับไฟป่าให้กับศูนย์ดับไฟป่า...

12 พฤษภาคม 2021

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายจิระศักดิ์ ชูความดี นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ ผู้ตรวจราชการ และผู้อำนวยการสำนักส่วนกลาง ร่วมประชุมเพื่อพิจารณารูปแบบการจัดทำเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ เหรียญรักษ์ป่ารักแผ่นดิน

วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายจิระศักดิ์ ชูความดี นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ ผู้ตรวจราชการ และผู้อำนวยการสำนักส่วนกลาง ...

วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายจิระศักดิ์ ชูความดี นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ ผู้ตรวจราชการ และผู้อำนวยการสำนักส่วนกลาง ร่วมประชุมเพื่อพิจารณารูปแบบการจัดทำเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ เหรียญรักษ์ป่ารักแผ่นดิน และพิจารณาร่างระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยเครื่องหมายเชิดชูเกียรติสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้...

5 พฤษภาคม 2021

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานประจำสัปดาห์

วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานประจำสัปดาห์กรมป่าไม้ โดยมีนายจิระศักดิ์ ชูความดี นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รอง...

วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานประจำสัปดาห์กรมป่าไม้ โดยมีนายจิระศักดิ์ ชูความดี นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ ผู้บริหารส่วนกลาง ประชุมผ่านระบบ video conference ณ สถานที่ปฏิบัติงาน สำหรับในส่วนภูมิภาค ได้มีการประชุมผ่านระบบ video conference ไปยังทุกสำนักเช่นกัน...

5 พฤษภาคม 2021

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายจิระศักดิ์ ชูความดี และนายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล

วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายจิระศักดิ์ ชูความดี และนายสมศักดิ์สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่...

วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายจิระศักดิ์ ชูความดี และนายสมศักดิ์สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 1 พฤษภาคม 2564 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณ บริเวณชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

...

3 พฤษภาคม 2021

Slider

ข่าวกิจกรรมผู้บริหารกรมป่าไม้

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ประธานคณะกรรมการศูนย์ ฯ COVID-19 กรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมติดตามและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019

18 พฤษภาคม 2021

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ประชุมเร่งรัดติดตามการปฏิบัติงานด้านส่งเสริมจัดการป่าชุมชน

14 พฤษภาคม 2021

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ประธานคณะกรรมการศูนย์ฯ COVID-19 กรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019

11 พฤษภาคม 2021

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานประจำสัปดาห์

11 พฤษภาคม 2021

นายชีวภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมการตั้งด่านป่าไม้และกำหนดเขตแห่งด่านป่าไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484

7 พฤษภาคม 2021

Slider

สื่อวิดีทัศน์และการเรียนรู้

Play

forest for life ป่าไม้เพื่อชีวิต

Play

รมว.ทส. มอบนโยบายเครือข่ายป่าชุมชน ภาคอีสาน/อุบลราชธานี

Play

Forestbook EP59 : ไผ่ในกระแสโลก

Play

การรับรองไม้ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้

Play

รุกขกร กรมป่าไม้

Play

“พาน้องราชภัฏกาญฯ ปลูกไผ่” @ป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี จ.กาญจนบุรี

Slider

ปฏิทินกิจกรรม

There are no upcoming กิจกรรม at this time.

จัดซื้อจัดจ้าง

โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

"รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น"

Slider

ข่าวกิจกรรมกรมป่าไม้

ข่าวกิจกรรมป่าไม้เดือนพฤษภาคม 2564
ข่าวกิจกรรมป่าไม้เดือนเมษายน 2564
ข่าวกิจกรรมป่าไม้เดือนมีนาคม 2564
Slider

เกร็ดความรู้

Slider

คลังความรู้ (E-Book)

สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
Slider