ความรู้ทางวิชาการ

แบบฟอร์มรายงาน สคฟ.

1. แบบสคฟ 1 รายงานพื้นที่รับผิดชอบ
2. แบบสคฟ 2 รายงานจุดที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าหรือพื้นที่ที่เกิดไฟป่าซ้ำซ้อน
3. แบบสคฟ 3 รายงานสถิติไฟป่า 5 ปี
4. แบบสคฟ 4 แบบรายงานการเกิดไฟป่า
5. แบบสคฟ 5 แผนปฏิบัติงาน
6. แบบสคฟ 6 รายงานแผนและผล
7. แบบสคฟ 7 ภาพถ่ายกิจกรรม
8. แบบสคฟ 8 รายงานการเกิดไฟป่ารายวัน
9. แบบสคฟ 9 การสร้างเครือข่ายในการควบคุมไฟป่า
10. แบบสคฟ 10 ประเมินผลการดำเนินงานเครือข่ายความร่วมมือ ฯ
11. แบบสคฟ 11 แบบติดตามความพร้อมในการปฏิบัติงานของหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า
12. แบบสคฟ 12 บันทึกการประสานการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่าร่วมกับอปท.
13. ระบบการบริหารจัดการไฟป่า
14. แผนที่แสดงที่ตั้งพื้นที่เสี่ยง
15. แบบบันทึกการปฏิบัติงานส่งเสริมการควบคุมไฟป่าร่วมกับ อปท.
16. บันทึกความเห็นชอบในการจัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า

News image

การประชุมเพื่อชี้แจ้งแนวทางในการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่าให้แก่องค์กรท้องถิ่น ตลอดจนร่วมกันกำหนดรูปแบบวิธีการปฏิบัติงานและมตราการในการควบคุมไฟป่าในพื้นที่ร่วมกันในท้องที่จังหวัดที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบูนราการร่วมกัน โดยมีการพิจารณาหัวข้อข้างต้น ช่น การฝึกอบรมฯให้แก่บุคลากร การส่งสเริมเครือข่าย ให้เข้มแข็งและยั่งยืน การจัดสรรงบประมาณ การใช้เทคโนโลยี เป็นต้น โดยการประชุมครั้งนี้มีจังหวัดเข้าร่วมการประชุม 6 จังหวัด ดังนี้ ท้องที่จังหวัดแพร่ พะเยา เพชรบูรณ์ อุดรธานี ขอนแก่น และ ชัยภูมิ                        &n... อ่านเพิ่มเติม

News image

หลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะและศักยภาพหัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่า(เหยี่ยวไฟ) การจัดฝึกอบรมครั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการหลักสูตรดังกล่าวสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ด้านทฤษฏีการควบคุมไฟป่าควบคู่ไปกับการฝึกทักษะ ตามหลักวิชาการที่ถูกต้อง ตลอดจนเป็นระเบียบวินัย กล้าหาญ อดทน สามารถปฏิบัติงานร่วมกับทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำเอาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกไปประยุกต์ ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด       &nb... อ่านเพิ่มเติม

News image

ส่วนควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ ได้จัดการประชุมราชการเรื่อง ความร่วมมือในการป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควันในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อชี้แจงวิธีการเข้าใช้งานระบบข้อมูล Hotspot และแนวทางการตรวจสอบขอเท็จจริงของจุด hotspot ในจังหวัดลำปาง ในวันที่12 มีนาคม 2557 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันที่14 มกราคม 2557 และจังหวัดเลย ในวันที่ 17 มีนาคม 2557  ... อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือ 1

ศูนย์ส่งเสริมฯ ตะวันออกเฉียงเหนือ

ศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคใต้

ศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือ 2

ศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคกลาง

ศูนย์ฝึกอบรมและสาธิต

สรุปผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะจากรายงานการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ที่ ทส 1607/ว 2869 ล PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ยุลี มีวงษ์   
วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2013 เวลา 07:%M
สรุปผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะจากรายงานการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
 
 

คลังข้อมูล / ส่วนควบคุมไฟป่า

แผนที่หมู่บ้านเครือข่ายฯ

พยากรณ์สถานการณ์ไฟป่า

ลงชื่อเข้าใช้

คุณได้ออกจากระบบแล้ว

ลืมรหัสผ่าน? ลืมชื่อเข้าใช้งาน? ลงทะเบียน  
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบ

Link อื่นๆ


 
Joomla! Template design and develop by Wootem.ru - http://www.joomvision.com