ความรู้ทางวิชาการ

แบบฟอร์มรายงาน สคฟ.

1. แบบสคฟ 1 รายงานพื้นที่รับผิดชอบ
2. แบบสคฟ 2 รายงานจุดที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าหรือพื้นที่ที่เกิดไฟป่าซ้ำซ้อน
3. แบบสคฟ 3 รายงานสถิติไฟป่า 5 ปี
4. แบบสคฟ 4 แบบรายงานการเกิดไฟป่า
5. แบบสคฟ 5 แผนปฏิบัติงาน
6. แบบสคฟ 6 รายงานแผนและผล
7. แบบสคฟ 7 ภาพถ่ายกิจกรรม
8. แบบสคฟ 8 รายงานการเกิดไฟป่ารายวัน
9. แบบสคฟ 9 การสร้างเครือข่ายในการควบคุมไฟป่า
10. แบบสคฟ 10 ประเมินผลการดำเนินงานเครือข่ายความร่วมมือ ฯ
11. แบบสคฟ 11 แบบติดตามความพร้อมในการปฏิบัติงานของหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า
12. แบบสคฟ 12 บันทึกการประสานการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่าร่วมกับอปท.
13. ระบบการบริหารจัดการไฟป่า
14. แผนที่แสดงที่ตั้งพื้นที่เสี่ยง
15. แบบบันทึกการปฏิบัติงานส่งเสริมการควบคุมไฟป่าร่วมกับ อปท.
16. บันทึกความเห็นชอบในการจัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า

News image

โครงการรณรงค์ "ไม่เผาป่า รักษาธรรมชาติ อากาศบริสุทธิ์" โครงการรณรงค์ "ไม่เผาป่า รักษาธรรมชาติ อากาศบริสุทธิ์" ส่วนควบคุมไฟป่า สำนักป้องกันและควบคุมไฟป่า ในฐานะ ที่เป็นหน่วยงานในการป้องกันและควบคุมไฟป่า ได้จัดโครงการรณรงค์ "ไม่เผาป่า รักษาธรรมชาติ อากาศบริสุทธิ์" ขึ้นโดยจัดขบวนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ไป 9 จังหวัดภาคเหนือ โดยเริ่มที่จังหวัดลำปาง จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน จังหวัดแม่ฮ่องสอน และสิ้นสุดที่จังหวัดตาก เพื่อให้ประชาชนให้ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบจากไฟป่าและหมอกควัน และร่วมมือกันงดเผาในพื้นที่โล่ง และพื้นที่การเกษตรกรรม ซึ่งจะเป็นการป้องกันและช่วยบรรเทาความรุนแรงของสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ จากสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันที่ป่านมา ได้เผญิชกับปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างรุนแรง โดยเฉพาะในช่วงเดือน มกราคม - เมษายน ของทุกปี สาเหตุสำคัญมาจากการเผาป่า การเผาที่โล่ง และพื้นที่เกษตรกรรม ซึ่งส่งผลกระทบต่อทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม จะเห็นได้ว่าปัญหาไฟป่าและหมอกควันส่งผลกระทบและเกิดความเสียหายในด้านต่างๆเป็นอย่างมาก เพื่อให้การแก้ไขปัญหาไฟป่า มลพิษหมอกควันและการเผาในที่โล่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และทันต่อสถานการณ์ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้           วัตถุประสงค์ เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชานชนได้มีความรู้ และเข้าใจ และตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบจากไฟป่าและหมอกควันที่เกิดขึ้น เพื่อสร้างความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมไฟป่า งดเผาป่าและในที่โล่ง กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนทั่วไป นักเรียน นิสิต นักศึกษา หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชน และสถานศึกษาในพื้นที่                    ... อ่านเพิ่มเติม

News image

การจัดทำแนวกันไฟ ( Firebreaks ) การจัดทำแนวกันไฟ ( Firebreaks ) เป็นการเตรียมความพร้อมด้านจัดการเชื้อเพลิงที่เป็นปัจจัยหนึ่งทำให้เกิดไฟป่า ซึ่งจะเป็นการลดโอกาศที่จะเกิดไฟป่าหรือถ้าเกิดไฟป่าก็จะมีความรุนแรงน้อยลง สามารถควบคุมและดับไฟป่าได้โดยง่าย โดยการจัดทำแนวกันไฟจะทำในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ขนาดความกว้าง 8-10 เมตร อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำแนวกันไฟได้แก่ จอบ คราด ไม้กวาด บุ้งกี่ มีด และขวาน เป็นต้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้มีการวางแผนโดยประมาณ ในการจัดทำแนวกันไฟไว้ที่ระยะทาง 3,500 กิ... อ่านเพิ่มเติม

News image

การประชุมเพื่อชี้แจ้งแนวทางในการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่าให้แก่องค์กรท้องถิ่น ตลอดจนร่วมกันกำหนดรูปแบบวิธีการปฏิบัติงานและมตราการในการควบคุมไฟป่าในพื้นที่ร่วมกันในท้องที่จังหวัดที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบูนราการร่วมกัน โดยมีการพิจารณาหัวข้อข้างต้น ช่น การฝึกอบรมฯให้แก่บุคลากร การส่งสเริมเครือข่าย ให้เข้มแข็งและยั่งยืน การจัดสรรงบประมาณ การใช้เทคโนโลยี เป็นต้น โดยการประชุมครั้งนี้มีจังหวัดเข้าร่วมการประชุม 6 จังหวัด ดังนี้ ท้องที่จังหวัดแพร่ พะเยา เพชรบูรณ์ อุดรธานี ขอนแก่น และ ชัยภูมิ                        &n... อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือ 1

ศูนย์ส่งเสริมฯ ตะวันออกเฉียงเหนือ

ศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคใต้

ศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือ 2

ศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคกลาง

ศูนย์ฝึกอบรมฯ

สรุปผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะจากรายงานการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ที่ ทส 1607/ว 2869 ล PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ยุลี มีวงษ์   
วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2013 เวลา 07:%M
สรุปผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะจากรายงานการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
 

คลังข้อมูล

แผนที่หมู่บ้านเครือข่ายฯ

แผนที่หน่วยส่งเสริมฯ


ลงชื่อเข้าใช้

คุณได้ออกจากระบบแล้ว

ลืมรหัสผ่าน? ลืมชื่อเข้าใช้งาน? ลงทะเบียน  
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบ

Link อื่นๆ


 
 
Joomla! Template design and develop by Wootem.ru - http://www.joomvision.com