ความรู้ทางวิชาการ

แบบฟอร์มรายงาน สคฟ.

1. แบบสคฟ 1 รายงานพื้นที่รับผิดชอบ
2. แบบสคฟ 2 รายงานจุดที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าหรือพื้นที่ที่เกิดไฟป่าซ้ำซ้อน
3. แบบสคฟ 3 รายงานสถิติไฟป่า 5 ปี
4. แบบสคฟ 4 แบบรายงานการเกิดไฟป่า
5. แบบสคฟ 5 แผนปฏิบัติงาน
6. แบบสคฟ 6 รายงานแผนและผล
7. แบบสคฟ 7 ภาพถ่ายกิจกรรม
8. แบบสคฟ 8 รายงานการเกิดไฟป่ารายวัน
9. แบบสคฟ 9 การสร้างเครือข่ายในการควบคุมไฟป่า
10. แบบสคฟ 10 ประเมินผลการดำเนินงานเครือข่ายความร่วมมือ ฯ
11. แบบสคฟ 11 แบบติดตามความพร้อมในการปฏิบัติงานของหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า
12. แบบสคฟ 12 บันทึกการประสานการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่าร่วมกับอปท.
13. ระบบการบริหารจัดการไฟป่า
14. แผนที่แสดงที่ตั้งพื้นที่เสี่ยง
15. แบบบันทึกการปฏิบัติงานส่งเสริมการควบคุมไฟป่าร่วมกับ อปท.
16. บันทึกความเห็นชอบในการจัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า

News image

หลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะและศักยภาพหัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่า(เหยี่ยวไฟ) การจัดฝึกอบรมครั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการหลักสูตรดังกล่าวสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ด้านทฤษฏีการควบคุมไฟป่าควบคู่ไปกับการฝึกทักษะ ตามหลักวิชาการที่ถูกต้อง ตลอดจนเป็นระเบียบวินัย กล้าหาญ อดทน สามารถปฏิบัติงานร่วมกับทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำเอาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกไปประยุกต์ ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด       &nb... อ่านเพิ่มเติม

News image

ส่วนควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ ได้จัดการประชุมราชการเรื่อง ความร่วมมือในการป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควันในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อชี้แจงวิธีการเข้าใช้งานระบบข้อมูล Hotspot และแนวทางการตรวจสอบขอเท็จจริงของจุด hotspot ในจังหวัดลำปาง ในวันที่12 มีนาคม 2557 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันที่14 มกราคม 2557 และจังหวัดเลย ในวันที่ 17 มีนาคม 2557  ... อ่านเพิ่มเติม

News image

กรมป่าไม้ ร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมรณรงค์ "ไม่เผาป่า รักษาธรรมชาติ อากาศบริสุทธิ์" ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ระหว่างวันที่ 22 มกราคม -10 กุมภาพันธ์ 2557 เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมไฟป่า  ... อ่านเพิ่มเติม

ขอเชิญประชุม (ทส 1605.71/51 ลว 14 มค 58)
พฤหัสบดี, 15 มกราคม 2015

ศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือ 1

ศูนย์ส่งเสริมฯ ตะวันออกเฉียงเหนือ

ศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคใต้

ศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือ 2

ศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคกลาง

ศูนย์ฝึกอบรมและสาธิต

สรุปผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะจากรายงานการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ที่ ทส 1607/ว 2869 ล PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ยุลี มีวงษ์   
วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2013 เวลา 07:%M
สรุปผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะจากรายงานการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
 
 

คลังข้อมูล / ส่วนควบคุมไฟป่า

แผนที่หมู่บ้านเครือข่ายฯ

พยากรณ์สถานการณ์ไฟป่า

ลงชื่อเข้าใช้

คุณได้ออกจากระบบแล้ว

ลืมรหัสผ่าน? ลืมชื่อเข้าใช้งาน? ลงทะเบียน  
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบ

Link อื่นๆ


 
Joomla! Template design and develop by Wootem.ru - http://www.joomvision.com