อำนาจหน้าที่


อำนาจหน้าที่

1. จัดทำแผนเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่รับผิดชอบให้สอดคล้องตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ของกรม จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
   2. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่รับผิดชอบ  ด้านงานป้องกันการบุกรุกทำลายและควบคุมไฟป่าในพื้นที่ป่าไม้ งานจัดการที่ดินป่าไม้ งานวิจัยและพัฒนาด้านการป่าไม้ งานส่งเสริมการปลูกป่า งานจัดการป่าชุมชน ตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยสวนป่า กฎหมายว่าด้วยเลื่อยโซ่ยนต์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
   3. กำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในพื้นที่ รวบรวมเป็นข้อเสนอแนะต่อกรม และหน่วยงาน  ที่เกี่ยวข้อง
   4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย