surapong


ประกาศสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี)

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแแหน่งช่างสำรวจ ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี)


ประกาศสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี)

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี)


ประกาศสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี)

ประกาศสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) เรื่อง ขอความร่วมมืองดการท่องเที่ยวหรือการดำเนินการใดๆ ในพื้นที่โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ห […]


ร่วมแสดงความยินดีกับ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 นายกมล นวลใย ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน และผู้อำ […]


โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) กรมป่าไม้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น ศูนย์เ […]


ประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) ครั้งที่ 8/2562

นายกมล นวลใย ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) เป็นประธานในการประชุม ผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการศูนย์ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าหน่วยงานภา […]


พิธีมอบธงสัญลักษณ์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) ได้จัดพิธีรับมอบนโยบายของผู้บังคับบัญชา ไปปฏิบัติ และมอบธงสัญลักษณ์กระทรวงท […]


การฝึกอบรม “ทบทวนเพื่อเพิ่มศักยภาพการป้องกันรักษาป่า”

ตามนโยบายอธิบดีกรมป่าไม้ นายอรรถพล เจริญชันษา ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ทำงานด้านการป้องกันรักษาป่า ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีป […]


ประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดและหัวหน้าหน่วยงานในพื้นที่ สจป.ที่ 6 (อุดรธานี) ครั้งที่ 7/2562

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. นายกมล นวลใย ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) เป็นประธานในการประชุม ผู้อำนวยกา […]


วันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 123 ปี

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 นายกมล นวลใย ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี)พร้อมด้วย ผอ.ส่วน ผอ.ศูนย์ป่าไม้ ข้าราชการ และพนักงาน ในสังก […]