ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ


Chatchawanนายชัชวาล เอื้อสุวรรณ
เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส

8. ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ในสังกัดและพื้นที่รับผิดชอบ มีอำนาจหน้าที่
1) รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ภายในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อจัดทำรายละเอียดฐานข้อมูลและแผนที่ในระบบ GIS เพื่อการบริหารจัดการแบบบูรณาการในพื้นที่รับผิดชอบ
2) ดำเนินการกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดในเขตป่าสงวนแห่งชาติได้ในรูปแบบโครงการ เพื่อประโยชน์ในการควบคุม ดูแล รักษาหรือบำรุงป่าสงวนแห่งชาติ ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าที่ของกรมป่าไม้ตามนัยมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 มาตรา 17 และมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484
3) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการพื้นที่ในรูปแบบหมู่บ้านป่าไม้ และการบริหารจัดการโดยใช้ระบบนิเวศลุ่มน้ำเป็นตัวกำหนด
4) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่รับผิดชอบ ด้านงานป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า งานจัดการที่ดินป่าไม้ งานบริการด้านการอนุญาต งานวิจัยและพัฒนาด้านการป่าไม้ งานส่งเสริมการปลูกป่า งานจัดการป่าชุมชน งานเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจการพิเศษตามกฏหมายว่าด้วยการป่าไม้
5) พิจารณาให้ความเห็นในกิจกรรมหรือโครงการสำหรับภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ และร่วมประเมินผลกับหน่วยงานเจ้าของแผนงานและงบประมาณในพื้นที่รับผิดชอบ และหากการอนุญาตมีบุคคลเข้าทำประโยชน์จากกรมป่าไม้ให้ตรวจ ติดตาม ประเมินผล และให้คำแนะนำตามเงื่อนไขการขออนุญาต โดยรวบรวมเป็นข้อเสนอแนะต่อกรมป่าไม้และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6) เป็นผู้แทนกรมป่าไม้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่ในการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้แบบมีส่วนร่วม
7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

– ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ประกอบด้วย 5 ฝ่าย มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป
1.2 ฝ่ายจัดการป่าไม้
1.3 ฝ่ายพัฒนาการป่าไม้
1.4 ฝ่ายจัดการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่
1.5 ฝ่ายการมีส่วนร่วม

ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ในสังกัดและพื้นที่รับผิดชอบ ประกอบด้วย 1 ศูนย์ ดังนี้

– ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 153 ป่าพานพร้าว และป่าแก้งไก่ จังหวัดหนองคาย
มีพื้นที่รับผิดชอบ
(1) ป่าสงวนแห่งชาติป่าพานพร้าว และป่าแก้งไก่ อำเภอสังคม อำเภอศรีเชียงใหม่ อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
(2) ป่าอื่น ๆ ในท้องที่อำเภอที่รับผิดชอบ