ส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ


011-Nopphadol
นายนพดล  อุทานนท์
เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส
ผู้อำนวยการส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ

7. ส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ  มีหน้าที่รับผิดชอบ
(1)  ประสานบูรณาการกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ เพื่อดำเนินการโครงการพระราชดำริและโครงการพิเศษอื่น ๆ ให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายของโครงการ
(2)  ประสานงานกับสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษของกรมป่าไม้ เพื่อสนับสนุนการทำดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
(3)  ตรวจติดตามงานโครงการพระราชดำริและโครงการพิเศษ ตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินประจำปี
(4)  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์ พัฒนา ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ยกระดับรายได้ให้แก่ราษฎรในพื้นที่รับผิดชอบ ตามแนวทางพระราชดำริ
(5)  ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรืองานที่ได้รับมอบหมาย