ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า


– ว่าง –
ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า

2. ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า  มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ
1) เสนอแผนงานและโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ กำกับ ควบคุมดูแล และประสานงานด้านส่งเสริมการปลูกป่า และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานที่กรมป่าไม้กำหนด
2) ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกและฟื้นฟูป่าไม้ทุกรูปแบบ ทั้งในที่ดินของรัฐ และที่ดินเอกชน การดำเนินงานในรูปสหกรณ์สวนป่า การปลูกป่าเศรษฐกิจในรูปแบบอื่น ๆ รวมทั้งการดำเนินงานเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยสวนป่า และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
3) ดำเนินงานด้านวิชาการ รวามทั้งส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเพาะชำกล้าไม้ การปลูกและฟื้นฟู แก่ประชาชน หน่วยงาน ภาครัฐ และองค์กรเอกชน
4) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า ประกอบด้วย 3 ฝ่าย มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป
(1) ปฏิบัติงานธุรการ และสารบรรณของส่วน
(2) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรืองานที่ได้รับมอบหมาย
1.2 ฝ่ายปลูกป่า
(1) กำกับ ควบคุม ดูแล การปลูกและฟื้นฟูป่าทุกรูปแบบให้เป็นไปตามหลักวิชาการรวมทั้งการดำเนินงานเกี่ยวกับ กฎหมายว่าด้วยสวนป่า และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(2) ส่งเสริม และสนับสนุนการปลูกและฟื้นฟูป่าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าทุกรูปแบบ
(3) ส่งเสริม และสนับสนุนการรวมกลุ่มและพัฒนาศักยภาพของสหกรณ์สวนป่าภาคเอกชนและการประกอบอาชีพด้านป่าไม้
(4) จัดทำระบบสารสนเทศการส่งเสริมปลูกและฟื้นฟูป่าไม้ ในพื้นที่รับผิดชอบ
(5) ดำเนินงานด้านวิชาการเกี่ยวกับการปลูกและฟื้นฟูป่าไม้ รวมทั้งส่งเสริมและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ แก่ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรเอกชน
(6) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรืองานที่ได้รับมอบหมาย
1.3 ฝ่ายเพาะชำกล้าไม้
(1) ควบคุม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานด้านเพาะชำกล้าไม้ เพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรเอกชน
(2) พัฒนาเทคนิคการผลิตกล้าไม้ให้มีคุณภาพ
(3) ส่งเสริม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และถ่ายทอด ความรู้เกี่ยวกับการเพาะชำกล้าไม้ การขยายพันธุ์ไม้ สู่ประชาชน หน่วยงานของรัฐ และองค์กรเอกชน
(4) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรืองานที่ได้รับมอบหมาย
การปฏิบัติราชการของส่วนส่งเสริมการปลูกป่าให้อยู่ในการกำกับ ดูแลและบังคับบัญชาของ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า