ส่วนจัดการป่าชุมชน


Suthuen
นายสุทัศน์  เจนวิถีสุข
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชน

5. ส่วนจัดการป่าชุมชน  มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ
1) จัดทำแผนงานและงบประมาณของส่วน จัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของส่วน และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของส่วน กำกับ ควบคุม ดูแล และประสานงานด้านจัดการป่าชุมชน
2) ส่งเสริมให้มีองค์กร สถาบัน ชุมชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าชุมชน และเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย
3) ส่งเสริมการจัดการป่าชุมชนและพัฒนาเครือข่ายป่าชุมชน
4) สนับสนุนข้อมูลและบริการทางวิชาการด้านวนศาสตร์ชุมชน และข้อมูลที่เกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชนและการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน
5) สำรวจและศึกษาข้อมูลด้านป่าชุมชนเพื่อจัดทำฐานข้อมูลสำหรับใช้ในการบริหารจัดการ และเผยแพร่
6) ดำเนินการป้องกัน และแก้ไขปัญหาพระสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2538 รวมถึงพัฒนาป่าไม้ร่วมกับสถาบนศาสนาในรูปแบบอื่น
7) สนับสนุนงานโครงการพิเศษด้านป่าชุมชน ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
8) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ส่วนจัดการป่าชุมชน ประกอบด้วย 3 ฝ่าย มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป
(1) ปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณของส่วน
(2) จัดทำแผนงานและงบประมาณของส่วน จัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของส่วน และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของส่วน ส่งสำนัก
(3) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรืองานที่ได้รับมอบหมาย
1.2 ฝ่ายส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน
(1) ส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ดำเนินการจัดตั้ง ขยาย เพิกถอนป่าชุมชนตามแนวทางของกรมป่าไม้และระเบีียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(2) สนับสนุนและพัฒนาการบริหารจัดการป่าชุมชนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(3) ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของประชาชน ชุมชน กลุ่มเครือข่ายองค์กรท้องถิ่นและสถาบันต่าง ๆ เพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดการป่าชุมชน
(4) ปฏิบัติงานป้องกัน และแก้ไขปัญหาพระสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2538 พร้อมทั้งพัฒนาป่าไม้ร่วมกับสถาบันศาสนาในรูปแบบอื่น
(5) ดำเนินงานโครงการพิเศษ ตลอดจนโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(6) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรืองานที่ได้รับมอบหมาย
1.3 ฝ่ายพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน
(1) ศึกษา วางแผน และพัฒนางานด้านวนศาสตร์ชุมชน
(2) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมในระดับชุมชน เพื่อการพัฒนาป่าในเมืองอย่างยั่งยืน
(3) ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านวนศาสตร์ชุมชน
(4) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรืองานที่ได้รับมอบหมาย
การปฏิบัติงานราชการของส่วนจัดการป่าชุมชน ให้อยู่ในการกำกับ ดูแล และบังคับบัญชาของนายสุทัศน์ เจนวิถีสุข นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชน