ไม่มีหมวดหมู่


โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและการบันทึกข้อมูลในระบบ (e-Government Procurement : e-GP)”

ระหว่างวันที่ 12 – 13 ธันวาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์