กิจกรรม

รูปภาพ บรรยากาศกิจกรรม


โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่าง ทดลองปฏิบัติราชการ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รุ่นที่ 1

ระหว่างวันที่ 20 – 21 มกราคม 2563 ณ กรมป่าไม้ และศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง กรุงเทพฯ


โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ ๒”

ส่วนฝึกอบรมเข้าร่วมโครงการเมื่อวันจันทร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. โดยกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้ ร่วมกับ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ ๒” ณ ห้องประชุม ๑ อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้