ข่าว


โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ ๒”

ส่วนฝึกอบรมเข้าร่วมโครงการเมื่อวันจันทร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. โดยกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้ ร่วมกับ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ ๒” ณ ห้องประชุม ๑ อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้


โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมป่าไม้ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

ร่วมรับฟังการบรรยายธรรมในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมป่าไม้ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ในวันศุกร์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๔.๔๕ น. ณ ห้องประชุม ๑ อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาศมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดย กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้


โครงการ “กิจกรรมแบ่งปันและถ่ายทอดองค์ความรู้ กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการ “กิจกรรมแบ่งปันและถ่ายทอดองค์ความรู้ กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รูปแบบบูธนิทรรศการ ระหว่างวันที่ 4-6 กันยายน 2562 ณ อาคารเทียมคมกฤส บริเวณหน้าห้องสมุด ยาวไปบริเวณ 2 ปีกทางเดินในอาคาร และบริเวณลานสมานมิตรไปจนถึงลานจอดรถผู้บริหาร