หน้าที่ความรับผิดชอบส่วนฝึกอบรม


หน้าที่ความรับผิดชอบส่วนฝึกอบรม

ส่วนฝึกอบรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาระบบและหลักสูตรการฝึกอบรม
 2. พัฒนารูปแบบและเทคโนโลยีด้วยการฝึกอบรมบุคลากร
 3. ให้บริการทางวิชาการด้านการพัฒนาบุคลากร
 4. ดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรม การลาศึกษาต่อของข้าราชการ (ภายในประเทศ)
 5. ติดตาม ประเมินผล และสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนา
 6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ควบคุม กำกับดูแลด้านงานธุรการ สารบรรณ การเงินและบัญชี และด้านบริหารงานบุคคลของส่วนฝึกอบรม
 2. ศึกษา กำกับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบงานพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำบัญชีพัสดุ การจัดทำทะเบียน และการเบิกจ่ายพัสดุ ให้เป็นไปตามมาตรฐานและถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 3. ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวม และจัดเก็บข้อมูลบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมด้วยระบบสารสนเทศ
 4. กำกับ ดูแล และควบคุมการใช้ยานพาหนะและโสตทัศนูปกรณ์ของส่วนฝึกอบรม
 5. ดำเนินการด้านความเสมอภาคหญิงชายของกรมป่าไม้
 6. ดำเนินการรวบรวมและรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ
 7. ติดต่อ ประสานงานและช่วยอำนวยการทั่วไปกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
 8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปีให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของกรมป่าไม้
 2. ศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการเสนอคำของบประมาณในการฝึกอบรม
 3. วิเคราะห์และตรวจสอบโครงการฝึกอบรมของหน่วยงานภายในกรมป่าไม้
 4. กำกับ ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงบประมาณการฝึกอบรมของกรมป่าไม้
 5. ศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการด้านการจัดการความรู้ของกรมป่าไม้ (Knowledge Management : KM)
 6. พัฒนารูปแบบเทคโนโลยีและสารสนเทศของส่วนฝึกอบรม
 7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายพัฒนาบุคคลกร มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ศึกษา วิเคราะห์ ความจำเป็นและความต้องการในการพัฒนาบุคลากรกรมป่าไม้
 2. ศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการด้านการประกันคุณภาพการฝึกอบรมของกรมป่าไม้
 3. ศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการขอทุนศึกษาต่อภายในประเทศ
 4. ดำเนินการด้านการลาศึกษาต่อภายในประเทศ
 5. ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก
 6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

ศูนย์ฝึกอบรมการจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เพชรบุรี) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
 2. จัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรกรมป่าไม้ และหน่วยงานภายนอกที่ร้องขอให้กรมป่าไม้ดำเนินการ
 3. จัดทำให้เป็นแหล่งสารสนเทศและเครือข่ายด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตลอดจนเป็นศูนย์ประสานความร่วมมือ และแหล่งวิทยาการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับภูมิภาค
 4. ให้บริการและอำนวยความสะดวกในการทัศนศึกษาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

ศูนย์ฝึกอบรมการจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (สระบุรี) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
 2. จัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรกรมป่าไม้ และหน่วยงานภายนอกที่ร้องขอให้กรมป่าไม้ดำเนินการ
 3. จัดทำให้เป็นแหล่งสารสนเทศและเครือข่ายด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตลอดจนเป็นศูนย์ประสานความร่วมมือ และแหล่งวิทยาการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับภูมิภาค
 4. ให้บริการและอำนวยความสะดวกในการทัศนศึกษาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย