โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักบริหารกลางกรมป่าไม้ในยุค Thailand 4.0”


โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักบริหารกลางกรมป่าไม้ในยุค Thailand 4.0”
ระหว่างวันที่ 2 – 4 สิงหาคม 2562
ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ และโรงแรม Peludes Hotel จ. กาญจนบุรี
และศึกษาดูงานเครือข่ายป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี อ.พนมทวน จ. กาญจนบุรี