หนังสือเวียน


 • ทส 1601.4/5940 ลว. 16 ก.ย. 62 เรื่อง รายงานผลโครงการ “กิจกรรมแบ่งปันและถ่ายทอดองค์ความรู้ กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 • ด่วนที่สุด ที่ ทส 1601.4/ว 18901 ลว. 12 ก.ย. 62 เรื่อง การประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานที่ได้รับรางวัลผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ กรมป่าไม้
 • ด่วนที่สุด ที่ ทส 1601.4/ว 5746 ลว. 9 ก.ย. 62 เรื่อง รายงานการประชุมคณะทำงานพิจารณาผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ กรมป่าไม้
 • ทส 1601.4/5548 ลว. 3 ก.ย. 62 เรื่อง รายงานผลโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การบริหารการเงิน การคลัง และระเบียบว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย”
 • ด่วนที่สุด ที่ ทส 1601.4/ว 5547 ลว. 3 ก.ย. 62 เรื่อง ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามเพื่อติดตามประเมินผลการนำความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ หลักสูตร “การบริหารการเงิน การคลัง และระเบียบว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย”
 • ด่วนที่สุด ที่ ทส 1601.4/ว 5504 ลว. 30 ส.ค. 62 เรื่อง ขอเชิญเป็นเกียรติในพิธีเปิดและร่วมงานโครงการ “กิจกรรมแบ่งปันและถ่ายทอดองค์ความรู้ กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562” ภายใต้หัวข้อ “KM Days 2019 รู้รอบด้าน งานป่าไม้”
 • ด่วนที่สุด ที่ ทส 1601.4/ว 5479 ลว. 29 ส.ค. 62 เรื่อง รายงานการประชุมการจัดนิทรรศการแบ่งปันและถ่ายทอดองค์ความรู้ กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 • ด่วนที่สุด ที่ ทส 1601.4/ว 5349 ลว. 26 ส.ค. 62 เรื่อง ขอเลื่อนการประชุมคณะทำงานพิจารณาผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ กรมป่าไม้
 • ด่วนที่สุด ที่ ทส 1601.4/5164 ลว. 14 ส.ค. 62 เรื่อง การจัดนิทรรศการกิจกรรมแบ่งปันและถ่ายทอดองค์ความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 • ทส 1601.4/4987 ลว. 8 ส.ค. 62 เรื่อง รายงานติดตามประเมินผลการนำความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การสร้างเครือข่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 1
 • ทส 1601.4/ว 5059 ลว. 8 ส.ค. 62 เรื่อง การดำเนินการจัดการความรู้กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 • ทส 1601.4/ว 4947 ลว. 7 ส.ค. 62 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ เสนอชื่อ “ผู้หญิงเก่ง 2563”
 • ทส 1601.4/ว 14734 ลว. 22 ก.ค. 62 เรื่อง ขอให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “การบริหารการเงิน การคลัง และระเบียบว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย”
 • ทส 1601.4/4266 ลว. 4 ก.ค. 62 เรื่อง รายงานผลติดตามประเมินผลการนำความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ผู้นำด้านการป่าไม้ ระดับกลาง” รุ่นที่ 3
 • ทส 1601.4/ว 4220 ลว. 2 ก.ค. 62 เรื่อง ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามเพื่อติดตามประเมินผลการนำความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ หลักสูตร “การสร้างเครือข่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 1
 • ทส 1601.4/4167 ลว. 28 มิ.ย. 62 เรื่อง รายงานผลโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การสร้างเครือข่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 1
 • ด่วนที่สุด ที่ ทส 1601.4/ว 3194 ลว. 22 พ.ค. 62 เรื่อง การดำเนินการจัดการความรู้กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 • ทส 1601.4/3062 ลว. 14 พ.ค. 62 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานและติดตามประเมินผลการนำความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติราชการ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 1
 • ด่วนที่สุด ที่ ทส 1601.4/ว 3977 ลว. 24 มิ.ย. 62 เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “การบริหารการเงิน การคลัง และระเบียบว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย”
 • ทส 1601.4/ว 7861 ลว. 11 เม.ย. 62 เรื่อง สรุปผลการสำรวจความต้องการในการฝึกอบรม (Training Needs Survey) ของบุคลากรกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 • ด่วนที่สุด ที่ ทส 1601.4/ว 6263 ลว. 22 มี.ค. 62 เรื่อง แนวทางการดำเนินการจัดการความรู้กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 • ทส 1601.4/1791 ลว. 20 มี.ค. 62 เรื่อง รายงานผลโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ผู้นำด้านการป่าไม้ ระดับกลาง” รุ่นที่ 3
 • ด่วนที่สุด ที่ ทส 1601.4/1474 ลว. 7 มี.ค. 62 เรื่อง รายงานการประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ กรมป่าไม้ ครั้งที่ 1/2562
 • ทส 1601.4/969 ลว. 13 ก.พ. 62 เรื่อง รายงานผลการฝึกอบรมตามแผนการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 • ด่วนที่สุด ที่ ทส  1601.4/ว 5528 ลว. 21 ก.ย. 61 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ
 • ด่วนที่สุด ที่ ทส 1601.4/ว 4533 ลว. 7 ส.ค. 61 เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตร “การบริหารจัดการโครงการชั้นสูง”
 • ด่วนที่สุด ที่ ทส 1601.4/3050 ลว. 24 พ.ค. 61 เรื่อง กาารจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “รุก / รับ พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง ฯ พ.ศ. ๒๕๖๐”
 • ด่วนที่สุด ทส 1601.4/ว 2312 ลว. 24 เม.ย. 61 เรื่อง การขอรับการจัดสรรทุนของรัฐบาล (ทุน ก.พ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 • ด่วนที่สุด ที่ ทส 1601.4/ว 2194 ลว. 18 เม.ย. 61 เรื่อง โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพชีวิตของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 • ด่วนที่สุด ทส 1601.4/ว 1785 ลว. 27 มี.ค. 61 เรื่อง การส่งชื่อบุคคลเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 22
 • ด่วนที่สุด ทส 1601.4/ว 1325 เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “สถิติและการวางแผนการวิจัยที่ใช้สัตว์” รุ่นที่ 7
 • ทส 1601.4/ว 1051 ลว. 21 ก.พ. 61 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร “กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารสัญญา และการบริหารพัสดุ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” รุ่นที่ 1-รุ่นที่ 3
 • ทส 1601.4/ว 1039 ลว. 18 ม.ค. 61 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการจัดการความรู้ กรมป่าไม้
 • ทส 1601.4/ว 22045 ลว. 20 พ.ย. 60 เรื่อง ให้ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “ผู้นำด้านการป่าไม้ ระดับกลาง” รุ่นที่ 2
 • ทส 1601.4/ 21945 ลว. 17 พ.ย. 60 เรื่อง เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 • ทส 1601.4/ว 21356 ลว 10 พ.ย. 60 เรื่อง ให้ข้าราชการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ผู้นำด้านการป่าไม้ ระดับต้น” รุ่นที่ 3
 • ทส 1601.4/ 20687 ลว. 2 พ.ย. 60 เรื่อง หลักสูตรฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 • ทส 1601.4/ ว 6244 ลว. 31 ต.ค. 60 เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “ผู้นำด้านการป่าไม้ ระดับต้น” รุ่นที่ 3 และหลักสูตร “ผู้นำด้านการป่าไม้ ระดับกลาง” รุ่นที่ 2
 • ทส 1601.4/ว 6180 ลว. 30 ต.ค. 60 เรื่อง ขอให้ส่งรายชื่อบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ และการบันทึกข้อมูลในระบบ (e-Government Procurement : e-GP)”
 • ทส 1601.4/ว 6180 ลว. 30 ต.ค. 60 เรื่อง รายงานการประชุมคณะทำงานจัดทำหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพและประเมินประสิทธิผลความคุ้มค่าของการฝึกอบรม
 • ทส 1601.4/ว 6133 ลว. 30 ต.ค. 60 เรื่อง รายงานการประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ (Knowledge Management Team) ครั้งที่ 2/2560
 • ทส 1601.4/ว 5792 ลว. 6 ต.ค. 60  เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงวิชาการ Coal Mining and Utilization for Sustainable Development-International Conference (CM&USD 2017)
 • ทส 1601.4/18772 ลว. 29 ก.ย. 60 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ (Knowledge Management Team) ครั้งที่ 2/2560
 • ทส 1601.4/14144 ลว. 25 ก.ย. 57 เรื่อง ขอปรับปรุงแบบฟอร์มรายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนาในประเทศ
 • ทส 1601.4/ว 4216 ลว. 27 ก.ค. 60 เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “ภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานและการศึกษาดูงาน”
 • ทส 1601.4/13135 ลว. 19 ก.ค. 60 เรื่อง ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560”
 • ทส 1601.4/11816 ลว. 30 มิ.ย. 60 เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมแบ่งปันและถ่ายทอดองค์ความรู้
 • ทส 1601.4/ว3558 ลว. 26 มิ.ย. 60 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผู้ผ่านการฝึกอบรม
 • ทส 1601.4/10469 ลว. 9 มิ.ย. 60 เรื่อง รายชื่อข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการบรรยายธรรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
 • ทส 1601.4/ว 3198 ลว. 8 มิ.ย. 60 เรื่อง ให้ข้าราชการและพนักงานราชการไปปฏิบัติราชการ
 • ทส 1601.4/9661 ลว. 30 พ.ค. 60  เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ (Knowledge Management Team)
 • ทส 1601.4/ว 3011 ลว.30 พ.ค. 60  เรื่่อง ขอเชิญสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “การเพิ่่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” 
 • ทส 1601.4/ว 2599 ลว. 8 พ.ค. 60  เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการบรรยายธรรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 • ทส 1601.4/ว 14315 ลว. 15 ก.ย. 59 เรื่อง ขอส่งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบัคลากรกรมป่าไม้ (พ.ศ. 2559 – 2564)