บุคลากร


บุคลากรประจำส่วนฝึกอบรม

 

ส.ต.อ.หญิง วิยดา โล่ห์พิทักษ์สันติ

ตำแหน่งนักทรพยากรบุคคลชำนาญการ

ทำหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนฝึกอบรม


ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวจรรยพร บุญแก้วคง

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวกัลยกร กุลประชีพ

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวณัฏฐกานต์  พุ่มเกิด

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวฐานิกา เคารพ

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.3)


ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

นางสุชาดา อนูปกิจ

ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

นางสาวเพ็ญสิริ  เพ็ญกุล

ตำแหน่งบุคลากร

นางสาววรรนิสา บุตะเคียน

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.3)

นางใจนาฏ อาจทนอง

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ


ฝ่ายพัฒนาบุคลากร

นางสาวอรสา บุญประเสริฐ

ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายพัฒนาบุคลากร

นางสาวกาญจนา เหมืองทอง

ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นายนันทวุฒิ ธนะกิจรุ่งเรือง

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


ศูนย์ฝึกอบรมการจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เพชรบุรี)

นายราวุฒิ ทานัน

ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

ทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมการจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เพชรบุรี)


ศูนย์ฝึกอบรมการจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (สระบุรี)

นางสาวกุลจิรา บุญญะปฏิภาค

ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

ทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมการจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (สระบุรี)

นายธนพล นาไชยเวศน์

ตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาด้านงานทำความสะอาด

ประจำศูนย์ฝึกอบรมการจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (สระบุรี)