น.ส.อรสา บุญประเสริฐ


น.ส.อรสา บุญประเสริฐ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

มีหน้าที่ความรับผอดชอบ ดังนี้

  1. ดำเนินการขออนุมัติส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก
  2. ตรวจสอบการดำเนินการด้านการลาศึกษาต่อภายในประเทศ
  3. ตรวจสอบการขอทุนศึกษาต่อภายในประเทศ
  4. บริหารหลักสูตรการฝึกอบรมที่ได้รับมอบหมายตามแผนงบประมาณประจำปี     
  5. ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลของฝ่ายลงในระบบสารสนเทศ
  6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย