น.ส.วรรนิสา บุตะเคียน


น.ส.วรรนิสา บุตะเคียน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.3) (พนักงานราชการ)

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

  1. ปฏิบัติงานสารบรรณของฝ่าย
  2. ช่วยดำเนินการจัดทำรายละเอียดงบประมาณของส่วนฝึกอบรม
  3. ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลของฝ่ายลงในระบบสารสนเทศ
  4. ร่าง –โต้ตอบ หนังสือราชการ
  5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย