น.ส.ฐานิกา เคารพ


น.ส.ฐานิกา เคารพ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ(ม.3) (พนักงานราชการ)

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

  1. ลงทะเบียนรับ – ส่ง หนังสือราชการด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
  2. จัดเก็บเอกสาร และหนังสือเวียนต่าง ๆ
  3. ร่าง – โต้ตอบ หนังสือราชการ
  4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย